preskoči na sadržaj

Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka

Login

Korisni linkovi

Brojač posjeta
Ispis statistike od 1. 9. 2014.

Ukupno: 977068
Ovaj mjesec: 2701
Ovaj tjedan: 323
Danas: 152
O školi

Svojim kvalitetama Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka nastoji se uklopiti u europsku viziju srednjoškolskog obrazovanja mladeži. U tom veliku pomoć ima od osnivača Primorsko-goranske županije, nadležnog Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih s kojima uspješno surađuje. 

Ekonomska škola Mije Mirkovića osposobljava učenike  za zanimanja ekonomist, upravni referent, poslovni tajnik i pomoćni administrator, te u okviru odobrenih nastavnih planova i programa  učenici stječu odgovarajuće kompetencije.

Kreiramo školsko ozračje koje učenicima osigurava uspješnost tijekom školovanja . U ostvarenju tog cilja potičemo suradnju s roditeljima i aktivno ih uključujemo u život Škole. Humanizacija prostora, interpersonalnih odnosa na svim razinama, kreiranje programa kao i stalni rad djelatnika na stručnom usavršavanju garancija su daljnje uspješnosti naše Škole i prepoznavanje njene vrijednosti i vizije za  odgojno – obrazovnu budućnost. Stalna evaluacija rada i korištenje rezultata  u praksi put je kojim realiziramo naš kurikulum što je polazište za stvaranje kompetentne i odgovorne mlade osobe koja će po završetku školovanja moći krenuti u svijet rada ili nastaviti školovanje.

Škola  teži njegovanju orijentacije spram učenika i realizaciji učeničkih potreba kroz uključivanje u široki program  izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, izbornih programa i projekata.

Brojnošću učenika Škola prednjači u Primorsko-goranskoj županiji. U školskoj 2011./12. upisana su 812 učenika.

Odgojno – obrazovni rad se odvija u dvije smjene.

U našem radu važno mjesto zauzima rješavanje obrazovnih i rehabilitacijsko - habilitacijskih potreba naših učenika s teškoćama u razvoju.

 

CILJEVI  I VIZIJA ŠKOLE

Cilj nam je:

 • biti zajednica koja u pozitivnom ozračju  zadovoljava potrebe učenika u stjecanju općih i stručnih kompetencija uz korištenje različitih metoda i oblika rada te stilova učenja i poučavanja,
 • omogućiti svakom učeniku optimalno razvijanj svojih sposobnosti i osobnost putem obavezne, izborne i fakultativne nastave i bogate ponude vannastavnih aktivnosti.

Potičemo inicijativu i aktivno uključivanje učenika u provođenje ljudskih prava, građanskog odgoja i ekološke problematike, razvoj učeničkog stvaralaštva i samopoštovanja kao i njihovo osposobljavanje za daljnji studij i rada.

Želimo školu koja će ići u susret društvenim promjenama, u kojoj će unutarnja reforma stalno trajati, a učenici i ostali korisnici imati priliku da zadovolje svoje različite obrazovne i odgojne potrebe.

Naša vizija je otvoreno komuniciranje između svih subjekata, poticanje aktivnog uključivanja učenika, roditelja i lokalne zajednice u aktivnosti škole te zajedničko rješavanje problema, čime ćemo još uspješnije utjecati na osposobljavanje mladih kadrova i na prevenciji društveno neprihvaćenih oblika ponašanja.

U ostvarenju naše vizije, a kako bi osigurali uvjete za uspjeh svakog učenika, nastavnika, stručnog suradnika i djelatnika,  poboljšavamo uvjete za teorijski i praktični rad suvremenim opremanjem i optimalnim korištenjem nastavne tehnike i tehnologije u funkcionalnom prostoru (kabinetska nastava, vježbenićčka tvrtka).

Želimo OTVORENU ŠKOLU sa atraktivnim obrazovnim programima za učenike i sve ostale (mlade i odrasle) korisnike.

U tom cilju svake godine se pravi tzv. SWOT analiza u kojoj detektiramo sve naše slabe strane kako bismo ih otklonili a bit stavljamo na raspoložive snage:

 • učenje i poučavanje unutar kojega je nužno stalno stručno usavršavanje nastavnog i stručnog osoblja koje će moći oživotvoriti izazove školskog i nastavnog  Kurikuluma. Cilj je usmjerenost na učenike, na određivanje njihovih kompetencija koje ne obuhvaćaju samo znanja, nego i sposobnosti i vještine, kao i sustav vrijednosti. Tu je važan izbor nastavnih metoda i oblika rada koji će biti najučinkovitiji u postizanju navedenoga. U tu svrhu provodimo brojne izborne predmete i izvanškolske aktivnosti, a ponudu ćemo proširivati i ubuduće, kako se budu određivale potrebe šire društvene zajednice.
 • životno okružje razreda i Škole koje ćemo  i dalje  unapređivati i obogaćivati da bi školska mikroklima bila poticajna za razvoj estetike fizičkog ozračja, ali i za razvoj pozitivnog socijalnog ozračja. Njegovanje socijalnih vještina i stvaranje škole kao mjesta nulte tolerancije za bilo koji vid nasilja je naš dugoročni cilj. Postižemo ga, a to ćemo i ubuduće, realizacijom adekvatnih izvannastavnih aktivnosti i projekata.
 • Školsko partnerstvo i veze izvan Škole, gdje prvenstveno mislimo na sudjelovanje roditelja u odgojno – obrazovnoj funkciji, na zajedničke aktivnosti s djelatnicima u cilju demokratiziranja škole. Tu važno mjesto zauzima i komunikacija s izvanškolskim institucijama.
 • Školski menadžment koji će voditi računa o vođenju Škole, rasporedu zadataka u školskom kolegiju i  protoku informacija , a sve u cilju unapređivanja kurikuluma i postizanja planiranoga.
 • pojačati suradnju s drugim školama, te ostvariti suradnju sa školama izvan granica Republike Hrvatske
 • pojačati odnose s javnošću promocijom aktivnosti škole u medijima, te objavljivanjem  aktivnosti na web stranicama škole
 •  uređenje prostora škole i nabavka opreme
 •  jačanje suradnje i odnosa s predstavnicima lokalne samouprave
 •  nastavak suradnje s tvrtkama i poduzećima u organizaciji stručne prakse
 •  organizacija pripreme za državnu maturu za školsku godinu 2011./2012.
 •  informatizacija knjižnice za potrebe učenika i njihov rad s računalom i Internetom pri  

       izradi referata, plakata, domaće zadaće.

 

Rad na kreiranju strateškog plana poboljšanja kvalitete rada Škole

          razvojni ciljevi

1. POVEĆANJE  ODGOVORNOSTI   UČENIKA:
     Smanjenje izostajanja sa nastave

2. UNAPREĐENJE  PRAĆENJA  I  VREDNOVANJA  UČENIKA:
    Utvrđivanje nivoa postignuća
    Ujednačavanje kriterijima ocjenjivanja
    Jačanje suradnje na nivou stručnih veća

3. UNAPREĐENJE KVALITETE NASTAVE

  Povećati informiranost i koordiniranost svih nastavnika,

  Unapređenje kvalitetne komunikacije među učenicima

        Poboljšati suradnju profesora i stručnih suradnika u odgojno obrazovnom procesu.

        Pedagoški dani

 

4. STRUČNO  USAVRŠAVANJE  NASTAVNIKA
    Posjeta stručnim seminarima u organizaciji nadležnih Agencija i Ministarstva
    Jačanje suradnje na nivou stručnih veća /planiranje/
    Pomoć nastavnicima-pripravnicima

 

razvojni  zadaci

/u okviru 1.razvojnog cilja/
Analiza izostajanja u nastavnim razdobljima
Anketiranje učenika o uzrocima izostajanja sa nastave i prijedlog mjera za smanjivanje izostanaka
Anketiranje  roditelja o izostajanju sa nastave i prijedlog  mjera za smanjenje izostajanja
Anketiranje nastavnika o uzrocima izostajanja sa nastave i prijedlog mjera za smanjenje izostajanja
Analiza dobivenih rezultata anketa i prijedlog mjera za smanjenje izostajanja sa nastave.
Implementacija dobivenih  prijedloga mjera za smanjenje izostajanja sa nastave.

      /u okviru 2.razvojnog cilja/
     Određivanje  nastavnih programa za utvrđivanje nivoa postignuća
     Utvrđivanje parametara za nivoe ostvarenosti na stručnim većima       izabranih            nastavnih programa
      Ocjenjivanje prema nivoima ostvarenosti
       Prezentacija rezultata rada stručnih veća Nastavničkom veću

        /u okviru 3. razvojnog cilja/
        Provoditi ciljane radionice
        Dogovoriti na
čin rješavanja konfliktne situacije prema internom Protokolu         

         jedinstvenom  postupanju profesora i stručne službe u ostvarivanju  odgojno  obrazovnog  cilja u Školi

      Organiziranje Pedagoških dana na kojima se detektiraju i rješavaju problemi vezani uz nastavni proces i učenike

 

/u okviru 4. razvojnog cilja/
Izrada plana usavršavanja nastavnika po stručnim vijećima prema iskazanim potrebama
Određivanje mentora nastavnicima početnicima

 

 

 

 

 
preskoči na navigaciju